Новини

Закупуване на оборудване и съоръженя за модернизация на винарна

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

чрез стратегия за водено от общината местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“

Процедура: BG06RDNP001-19.013-0001

 

Scroll to top